اکسپکتوپاترونووووومممم

   نقشه نگاران روی مرزهای مبهم نقشه های قدیمی می نوشتند «آنجا اژدها بُوَد». پس از آنکه نخستین جهانگردان زمین را دور زدند و اقیانوس ها و قاره های اصلی را ترسیم کردند، کاوشگران بعدی توانستند جای خالی جزئیات را پر کنند. ..

__شش عدد، مارتین ریس*

(پیش گفتار)

***

وقتی سرت گرم کار مهمی است و تلفن زنگ می زند و صدای مکِش نفس های دیمنتوروار وقت را خراب می کند.. گاهی مجبوری کتاب نامربوطی از لا به لای کتاب ها برداری و فقط سعی کنی ذهنت را پاک کنی ... و معمولاً اتفاق جالبی می افتد.

* هم ریس ش خوب است، هم اژدهاش و هم جهانگردی و دریانوردی و آن هم دوران قدیم که همه چیز رازی سرپوشیده بود.

/ 1 نظر / 9 بازدید
پرکلاغی

هممم... یعنی یکی زنگ زده و ناراحتت کرده؟ یا تمرکزت رو به هم ریخته؟ خوش به حالت که سفر به درون یه کتاب حالت رو بهتر کرد. من نمیتونم. چشمام فقط از روی خطوط و کلمات رد میشن بدون اینکه بخوننشون.