درست کمی بعد از ردیف درخت ها

صدای قطار مترو می آید

..شاید هم می رود..

ندیدمش!

(شاید چون ندیدمش، همان «می رود»).

آمدن درست است یا رفتن؟

وقتی هر دو سمت هم مقصدند هم مبدأ!

و ارتباطش با صدا؟

آها! دیدمش !!

/ 1 نظر / 4 بازدید
پرکلاغی

مگه از پنجره اتاقت میشه مترو رو دید؟ فکر کنم نشونم داده بودی اما یادم رفته.